Privacy verklaring Coppens Uitvaartzorg BV

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring Coppens Uitvaartzorg BV

Coppens Uitvaartzorg is een uitvaartonderneming, werkzaam in de regio West-Brabant. De professionele en betrokken medewerkers van Coppens Uitvaartzorg nemen de praktische zorg rondom het overlijden van uw dierbare op zich. Samen met u verzorgen zij een persoonlijk afscheid dat past bij het leven van de overledene.

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Coppens Uitvaartzorg is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. De verantwoordelijke binnen de organisatie is Jeffrey Coppens

Coppens Uitvaartzorg BV
De Meeten 42, 4706 NG Roosendaal
Telefoon: 0165-564009
KvK: 51736209
jeffrey@uitvaartcoppens.nl
www.uitvaartcoppens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam en uw burgerlijke staat
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
  • Polisnummer uitvaartverzekering
  • Legitimatie ( t.b.v. verzekeringspolis)
  • E-mailadres, IP-adres
  • Beeld en geluidsfragmenten (t.b.v. b.v. PowerPoint, c.q. drukwerk)
  • Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefoon aan ons verstrekt

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke
personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen
gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.
Verder verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst, burgerservicenummer (BSN) en zullen hier dus
nooit om vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• het afhandelen van uw betaling;
• voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
• Voor het afhandelen van verzekeringspolissen

Deze gegevens verzamelen wij op basis van de volgende drie grondslagen:
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
• toestemming van de betrokken persoon;
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coppens Uitvaartzorg maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
jeffrey@uitvaartcoppens.nl
Coppens Uitvaartzorg bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens met Microsoft Office 365 (opgeslagen
binnen de Europese Unie). Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer
moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog langer op
te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met u overdragen (dataportabiliteit) of vernietigen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Wij blijven te allen tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Coppens Uitvaartzorg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Coppens Uitvaartzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze
bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van
het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees
het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt
wordt en om rapporten over de website aan Coppens Uitvaartzorg te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Coppens Uitvaartzorg heeft hier geen invloed op. Coppens Uitvaartzorg heeft Google geen toestemming gegeven
om via Coppens Uitvaartzorg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik
gaat maken.

Gebruik social media kanalen
Wanneer u met Coppens Uitvaartzorg communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Coppens Uitvaartzorg persoonlijke informatie over u ontvangt. Coppens Uitvaartzorg gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Coppens Uitvaartzorg, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacy verklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jeffrey@uitvaartcoppens.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Coppens Uitvaartzorg
Coppens Uitvaartzorg